.: Povinné informace

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Název

  Obec Krhov

  2. Důvod a způsob založení

  Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

  3. Organizační struktura

  viz sekce Struktura

  4. Kontaktní spojení

  Obec Krhov
   Krhov 25
   675 55 Hrotovice
  e-mail: podatelna@obeckrhov.cz

  5. Bankovní účet

  Komerční banka Třebíč, č.ú. 8929711/0100

  6. IČ

  00377988

  7. DIČ

  Není

  8. Datová schránka

  yv6j2mh

  9.1 Dokumenty

  viz sekce Dokumenty

  9.2 Rozpočet

  viz sekce Rozpočty

  10. Žádosti o informace

  Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz sekce Kontakty)

  11. Příjem žádostí a podání

  viz sekce Kontakty

  12. Opravné prostředky

  V úředních hodinách na OÚ Krhov
  Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů

  13. Formuláře

  K dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

  14. Popisy postupů - návody pro

        řešení životních situací

  K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

  15. Předpisy

  K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

  16. Úhrady za poskytování 

        informací

  Po dohodě s obecním úřadem

  17. Licenční smlouvy

  Po dohodě s obecním úřadem

  18. Výroční zpráva podle zákona

        č. 106/1999 Sb.

  viz sekce Výroční zprávy

 

GDPR

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

  •  přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
  • opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:

  • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele), - zasláním na adresu sídla správce - (viz. kontakty)
  • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny správce – viz. kontakty)
  • prostřednictvím datové schránky žadatele.
  • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR. 

 Správce stanovil  „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je : Luboš Palát

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

 Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.

 

Kontaktní informace

Obec Krhov l zobrazit na mapě
Krhov 25 , 675 55 Hrotovice
E-mail: podatelna@obeckrhov.cz

Úřední hodiny:
Čtvrtek 18.00 - 19.00

V tuto dobu jsou přítomni starosta, místostarosta obce a účetní.

Datová schránka: yv6j2mh